Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.10/2021 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.10/2021 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Μπορείτε να δείτε τις διευκρινίσεις του επί της υπ’αριθμ. Σ.10/2021 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού εδώ.