Αποτελέσματα 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφων για την προμήθεια ¨ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) με συνοδό εξοπλισμό 4 Αναλυτές Αερίων Αίματος “

Αποτελέσματα 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφων για την προμήθεια ¨ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) με συνοδό εξοπλισμό 4 Αναλυτές Αερίων Αίματος “

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της 1ης διαβούλευσης εδώ.