Απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την τοποθετήση ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, για ειδίκευση.

Απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την τοποθετήση ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, για ειδίκευση.

Στις Σέρρες  σήμερα,   07-01-2021 και ώρα 11.00πμ, στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών  οι κάτωθι υπάλληλοι του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού α) Κελφωτίου Φωτεινή και β) Ράπτη Κωνσταντίνα ανάρτησαν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ την αριθμ.πρωτ.Γ4δ/Γ.Π.49779/25-09-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΩΞΙ9465ΦΥΟ-ΒΞΖ) με την οποία τοποθετήθηκε η ιατρός Αποστολίδου Μαρία στο Γ.Ν ΣΕΡΡΩΝ , για την άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της Μαιευτικής Γυναικολογίας, επειδή η παραπάνω απόφαση επεστράφη ως ανεπίδοτη στο Υ.Υ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθού 7 της αριθ. Πρωτ. Α2δ/Γ.Π οικ.9106/5-2-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 314 Β), ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός 10 ημερών από την ημέρα ανάρτησης να παρουσιαστεί και να αναλάβει τα καθήκοντα του. Εάν η περαιτέρω  προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η απόφαση τοποθέτησης ανακαλείται.

Μπορειτε να δείτε το πρακτικό ανάρτησης εδώ.