Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αρ. Σ.23/2020 συνοπτικού διαγωνισμού «Σύστημα ψηφιοποίησης ακτινολογικών μηχανημάτων»

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αρ. Σ.23/2020 συνοπτικού διαγωνισμού «Σύστημα ψηφιοποίησης ακτινολογικών μηχανημάτων»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.