Οι δωρητές ιατρονοσηλευτικής φροντίδας. Εθελοντική δράση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο.

Οι δωρητές ιατρονοσηλευτικής φροντίδας. Εθελοντική δράση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.