Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 85146000-4