Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 85146000-4

Ανάρτηση Περίληψης και Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.09/2020 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV 19640000-4
16 Ιουλίου, 2020

Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 85146000-4

Μπορείτε να δείτε τα σχετικα έγγραφα εδώ.