Περίληψη και Διακήρυξη Δ.04/2020 Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού: ” ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”
6 Ιουλίου, 2020
Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV 90911200-8)
6 Ιουλίου, 2020

Περίληψη και Διακήρυξη Δ.04/2020 Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.