Περίληψη και Διακήρυξη Δ.04/2020 Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου»

Περίληψη και Διακήρυξη Δ.04/2020 Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.