Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV 90911200-8)

Περίληψη και Διακήρυξη Δ.04/2020 Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου»
6 Ιουλίου, 2020
Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.13/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ» (CPV:39711130-9)
13 Ιουλίου, 2020

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV 90911200-8)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.