Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας παραλαβής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ καθώς και ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας διενέργειας του υπ’αριθμ. Δ.06/2019 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ 84002,1-84003,1-84005,1-84006,1-84007,1-84008,1- 84009,1- 84010,-1 84011,1- 84012,1 & 84013,1)

Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας παραλαβής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ καθώς και ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας διενέργειας του υπ’αριθμ. Δ.06/2019 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ 84002,1-84003,1-84005,1-84006,1-84007,1-84008,1- 84009,1- 84010,-1 84011,1- 84012,1 & 84013,1)

Μπορείτε να δείτε τo σχετικό έγγραφο εδώ.