Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Δ.06/2019 Διακήρυξης με αντικείμενο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’’ (CPV 50421000-0) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 84005,1 (Τμήμα 3)

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Δ.06/2019 Διακήρυξης με αντικείμενο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’’ (CPV 50421000-0) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 84005,1 (Τμήμα 3)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.