Νομική μορφή

Διοικητική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Βιογραφικά διοίκησης

Το Νοσοκομείο με
αριθμούς


Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών λειτουργεί βάσει του Άρθρου 9 του Ν.3868/10 (Α΄ 129/03.08.2010), αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ), υπαγόμενο απευθείας στη Διοίκηση. Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη μεριμνά για την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών, σύμφωνα και με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι δράσεις του ΓΥΠ περιλαμβάνουν το συντονισμό και το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, καθώς και το σχεδιασμό και την οργάνωση-παρακολούθηση της υποδοχής και καθοδήγησης των προσερχόμενων πολιτών. Στο ΓΥΠ του Νοσοκομείου Σερρών απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και τη διεκπεραίωση υποθέσεων της αρμοδιότητάς του. Επίσης, διαθέτει δύο εθελόντριες υγείας για την καλύτερη και αμεσότερη υποστήριξη των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως ηλικιωμένοι, γυναίκες με μικρά παιδιά, αναλφάβητοι κλπ.

Οι κύριοι στόχοι του ΓΥΠ είναι:

  1. Η άμεση και σωστή ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
  2. Η επιμέλεια και παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  3. Η συλλογή και διεκπεραίωση ευχαριστιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
  4. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
  5. Η ενημέρωση σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου.
  6. Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση με έλεγχο από αρμόδια όργανα.

Όλες οι δράσεις του ΓΥΠ στοχεύουν να συμβάλουν στη διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη αλλά και το έργο των εργαζόμενων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Με στόχο όλα τα παραπάνω, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σας καλωσορίζει προσφέροντάς σας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και σας εύχεται γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος υγείας σας.


Προϊσταμένη ΓΥΠ: Μιχαηλίδου Κική

Τηλ. Επικοινωνίας ΓΥΠ: 23210 94380

Email Επικοινωνίας ΓΥΠ: kpar@hospser.gr
© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations