Υλοποιησεις Έργων ΕΣΠΑ

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ύψους 445.000 €Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με κωδικό ΟΠΣ 5028273 και π/υ 445.000 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020.

Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

1. Ένα (1) Μικροσκόπιο για Οφθαλμολογική χρήση.
2. Ένα (1) Μηχάνημα Φακοθρυψίας,
3. Ένα (1) Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Κρεβάτι
4. Ένα (1) Οφθαλμολογικό Κάθισμα
5. Ένα (1) Σετ Οφθαλμολογικών Εργαλείων
6. Δύο (2) Αναισθησιολογικά Μηχανήματα
7. Τέσσερις (4) Καπνογράφοι με Μόνιτορ
8. Τρεις (3) Αναπνευστήρες ΜΕΘ και
9. Πέντε(5) Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που συμβασιοποιήθηκε, παραδόθηκε και λειτουργεί είναι ο παρακάτω:
Είδος Ποσότητα Κόστος
Μικροσκόπιο για Οφθαλμολογικό 1 96.720 €
Μηχάνημα Φακοθρυψίας 1 69.936 €
Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Κρεβάτι 1 14.756 €
Κάθισμα Οφθαλμολογικό 1 4.067 €
Αναισθησιολογικά Μηχανήματα 2 42.160 €
Καπνογράφοι με Μόνιτορ 4 29.016 €
Αναπνευστήρες ΜΕΘ 3 38.688 €
Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης 5 66.588 €
Σύνολο 361.931 €
© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations