Νομική μορφή

Διοικητική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Βιογραφικά διοίκησης

Το Νοσοκομείο με
αριθμούς


Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εισήγηση της εκτέλεσης των απαραίτητων έργων ανάπτυξης, συντήρησης, ανανέωσης και διαρκούς βελτίωσης των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεση τους και έχει τη φροντίδα για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.

Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

Φροντίζει για τη συντήρηση και κανονική λειτουργία του επιστημονικού και τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των οχημάτων του Νοσοκομείου.

© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations