Νομική μορφή

Διοικητική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Βιογραφικά διοίκησης

Το Νοσοκομείο με
αριθμούς


Διοικητική Υπηρεσία

H Διοικητική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών περιλαμβάνει:

 • Την υποδιεύθυνση Οικονομικού με τα τμήματα :

  • Οικονομικού έχει τη φροντίδα για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών του Νοσοκομείου και την εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, την πραγματοποίηση των δαπανών, την εκκαθάριση  των αποδοχών προσωπικού και λοιπών αποζημιώσεων, την κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και την είσπραξη των εσόδων του Νοσοκομείου, την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Νοσοκομείου και την τήρηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

  • Προμηθειών που έχει την ευθύνη για την προμήθεια, διαχείριση και φύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

 • Και την υποδιεύθυνση Διοικητικού με τα εξής τμήματα :

  • Το Τμήμα Ανθρωπίνων πόρων που φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και για την εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού του Νοσοκομείου.

  • Το Τμήμα Γραμματείας που φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση της αλληλογραφίας και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

  • Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών που φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. Τηρεί βιβλίο κενών κάθε φορά κρεβατιών και ενημερώνει τους αρρώστους για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών. Τηρεί βιβλίο ασθενών και παρέχει κάθε πληροφορία γι' αυτούς. Επίσης τηρεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης. Χορηγεί πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν τα ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

  • Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων που ευθύνεται για τη γραμματειακή στήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, την υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσερχομένων σ' αυτά αρρώστων. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων. Ρυθμίζει τη σειρά προσέλευσης των αρρώστων και προγραμματίζει την επανεξέταση τους με προσυνεννόηση. Χορηγεί πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν τα ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Τέλος ενημερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και για τον τρόπο λειτουργίας τους.   


© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations