Ενεργειακή αναβάθμιση με εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Ενεργειακή αναβάθμιση με εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

 

Η παρούσα πράξη “Ενεργειακή αναβάθμιση με εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με Κωδικό ΟΠΣ 5075946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” αποσκοπεί στην εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, στο κτήριο όπου στεγάζονται κατά κύριο λόγο οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες οι οποίες είναι ωφέλιμου εμβαδού περίπου 35.357 τ.μ, με στόχο την μείωση των ενεργειακών του απαιτήσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δράσεις και από τις 3 επιλέξιμες κατηγορίες:

Κατηγορία Ενέργειας 1:

Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης κα εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) όπως η αντικατάσταση μέρους των κουφωμάτων του κτιρίου από νέα ενεργειακά κουφώματα, ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού και είναι η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού τύπου Τ8 με λαμπτήρες τεχνολογίας LED ίδιας μορφολογίας και χαμηλότερης ονομαστικής ισχύος, η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρησης (ΒΕMS), και την εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ), για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Κατηγορία Ενέργειας 2:

Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με την Εγκατάσταση συστήματος ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ψύξης που θα αναβαθμίσει ενεργειακά το κτίριο με τη συμβολή του στη μείωση του αποτυπώματος εκπομπών ρύπων (CO2).

Κατηγορία Ενέργειας 3:

Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι συνολικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος από την Κατηγορία Δ στην Κατηγορία Β. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, την παραγωγή ενέργειας αξιοποιώντας εφαρμογές Α.Π.Ε., την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και τελικά τη μείωση του λειτουργικού κόστους ενός Νοσοκομείου που εξυπηρετεί πέραν του Δήμου Σερρών, την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Δικαιούχος της πράξης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 5.450.000,00

Απόφαση Ένταξης

Logo ΕΣΠΑ