Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.13/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ» (CPV:39711130-9)