Νομική μορφή

Διοικητική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Βιογραφικά διοίκησης

Το Νοσοκομείο με
αριθμούς


Νομική μορφή

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.3329 (Φ.Ε.Κ. 81/4-4-05), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία του Διοικητή της 4ης Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας ( 4η Δ.Υ.ΠΕ.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχει δικό του προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα αρχείο και Α.Φ.Μ.

Το Νοσοκομείο υπόκειται στην εποπτεία του υπουργείο υγείαςΥπουργού Υγείας . Η εποπτεία αναφέρεται στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας, στο τρόπο άσκησης του Ιατρικού , Νοσηλευτικού, Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού έργου καθώς και στον έλεγχο του τρόπου Διοίκησης και Οικονομικής διαχείρισης εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ν.1397/83 όπως αυτό ισχύει σήμερα λαμβανομένων υπόψη και των τροποποιήσεων που επήλθαν.


© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations